Сайтът се разглежда най-добре с Internet Explorer
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НАТИСНЕТЕ ТУК
 

МАГАЗИНИ ЗА НАТУРАЛЕН ПЧЕЛЕН МЕД, ПРОПОЛИС, ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ, ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ, ПЧЕЛЕН ВОСЪК И ДРУГИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ В СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ВАРНА, БУРГАС

 

ДОБАВИ СТРАНИЦАТА КЪМ СВОИТЕ ФАВОРИТИ 
ГМО КОМПЮТЪРНА ШКОЛА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ МАКРОСИ КУРСОВЕ WORD EXCEL КОМПЮТРИ ЕКСПЕРТИ АВТОМАТИЗАЦИЯ НОВИНИ ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР СК РАЛИЦА ДЕТСКА ПРЕСТЪПНОСТ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ ПРОПОЛИС ПРОПОЛИСОВ ШАМПОАН ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ ПЧЕЛАРСТВО ФЛОРА ОТРАВЯНИЯ НА ПЧЕЛИТЕ ПЧЕЛАР МЕД НА ЕДРО ЗЪРНЕВО ВЕСТНИК ПЧЕЛИ ЕНКАУСТИКА РЕЙТИНГ БОЛЕСТИ ТЮТЮНОПУШЕНЕ РАК НА ГЪРДАТА РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО В ПАМЕТ СТИХОВЕ ДОБРУДЖА РАЗНИ БИБЛИОТЕКИ ЗЛАТНИ ДЕТСКИ КНИГИ ВИЛХЕЛМ ХАУФ ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ СЪДЪРЖАНИЕ

ПЧЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БОЛЕСТИ...
НАЦИОНАЛНА РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЧЕЛАРСТВО
НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ /НБПС/
СЪВЕСТИН - ЕДНО ИЗЧЕЗНАЛО ДЕТЕ!!!
ГОТВАРСКИ РЕЦЕПТИ С ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

ГРАФИК ЗА ПРОДАЖБИ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ И КОНСУЛТАЦИИ
ПРОГРАМА ТЕСТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ТЕСТОВЕ
ПРОГРАМА ЗАДАЧИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ
БЛАНКИ НА БУЛБАНК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КОМПЮТЪР

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ДНЕВНИК НА ПЧЕЛИНА

ПЧЕЛЕН МЕД

назад

 напред

  


powered by FreeFind

Adobe Creative Suite Premium

Corel Corporation

 

НАГОРЕ ПРОДУКТИ ПЧЕЛЕН МЕД ПРОПОЛИС ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ ПЧЕЛЕН ВОСЪК ПЧЕЛНА ОТРОВА ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ ПЕРГА СПЕЦИАЛИТЕТИ РЕСУРСИ

РЕШЕНИЕ

№ 16678
София, 16.12.2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ПАПАЗОВА
ЧЛЕНОВЕ: АТАНАСКА ДИШЕВА
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
при секретар Мариана Салджиева и с участието
на прокурора Динка Коларска изслуша докладваното
от председателя РУМЯНА ПАПАЗОВА
по адм. дело № 5693/2011.


Производството е по реда на чл. 185 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Националната асоциация на пчеларите професионалисти със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Белоградчик” № 1, против разпоредбите на чл. 1, ал. 1, б. „а”, чл. 2, ал. 1, чл. 9, чл. 10, чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 84 от 26.10.2010 г., в сила от 26.10.2010 г.
Поддържат се доводи за нищожност и незаконосъобразност на оспорените разпоредби поради противоречия с Регламенти № 852/2004 и № 853/2004 на Европейския парламент и Съвета и Директива 2001/110/ЕС относно меда.
Ответникът Министърът на земеделието и храните е оспорил жалбата по съображения, изложени в писмени бележки.
Представителят на Върховната административна прокуратура е дал мотивирано заключение за неоснователност на жалбата.
За да се произнесе, Върховният административен съд взе предвид следното:
По допустимостта на оспорването:
Жалбата е процесуално допустима като подадена от лице с правен интерес съгласно изискването на чл. 186, ал. 1 от АПК. Непосредственият правен интерес на жалбоподателя Националната асоциация на пчеларите професионалисти като юридическо лице с нестопанска цел е обоснован от предмета на дейност и целите му, насочени към подпомагане на членовете на асоциацията и подобряване на пчеларството. На основание чл. 187, ал. 1 от АПК оспорването на подзаконовите нормативни актове не е ограничено със срок.
По основателността на оспорването:
І. Искането за обявяване на оспорените разпоредби за нищожни поради противоречие с Регламенти № 852/2004 г. и № 853/2004 г. на Европейския парламент и Съвета и Директива 2001/110/ЕС е неоснователно.
Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход е издадена в рамките на компетентността на министъра на земеделието и храните, делегирана му от чл. 21б, ал. 1 от Закона за храните. С чл. 21б, ал. 2, т. 1, б. „а” от Закона за храните пчелният мед е изрично включен в групата на първичните продукти, подлежащи на подзаконова нормативна регламентация в случаите по ал. 1.
Законовата делегация по чл. 21б от Закона за храните не влиза в противоречие с Регламент № 852 / 2004 г. от 29.04.2004 г. на Европейския парламент и Съвета относно хигиената на храните. Разпоредбата на чл. 1, параграф 2, б. „в” от Регламента изключва прилагането му в случаите на директна доставка от производителя на малки количества първични продукти до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, директно снабдяващи крайния потребител. Със следващата т. 3 на държавите -членки е предоставено правото да приемат в рамките на националното си законодателство правила, регулиращи дейностите, посочени в параграф 2, б. „в”. Приемането на национални правила относно директните доставки на малки количества първични продукти е предназначено да гарантира постигането на целите на Регламент № 852 / 2004 г.
Регламент № 853 / 2004 на Европейския парламент и Съвета от 29.04.2004 г. допълва правилата, предвидени с Регламент (ЕО) № 852 / 2004, относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход за предприятията за хранителни продукти. С чл. 8.1. от Регламент № 853 / 2004 пчелният мед е определен като продукт – храна от животински произход. Регламент № 853 / 2004, подобно на Регламент № 852 / 2004, е неприложим по отношение на директните доставки на малки количества първични продукти от производителя на крайния потребител, или на местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител.
ІІ. По исканията за отмяна на оспорените подзаконови нормативни разпоредби като незаконосъобразни Върховният административен съд прие следното:
1. Съгласно чл. 1, т. 1, б. „а” от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. предмет на подзаконово регулиране са условията и реда за директната доставка, извършена от производителя, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител, на малки количества първични продукти, между които попада и пчелният мед.
Оспорената разпоредба в частта „пчелен мед” не влиза в противоречие с нормативни актове от по-висока степен.
Съгласно посочените по-горе разпоредби пчелният мед е първичен хранителен продукт от животински произход, който се използва в естествен вид, без да бъде подлаган на технологична обработка и преработка. По силата на общностното и националното законодателство регламентирането на правилата за директните доставки на малки количества пчелен мед, предназначени за консумация от отделни лица и домакинства, се извършва с наредба.
2. Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. изисква при производството на първичните продукти по чл. 1, т. 1, буква "а" да се спазват изискванията на Приложение I, Част А на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (обн., OB, бр. L 139 от 30.04.2004 г.).
Приложение № 1, част А, относно общите хигиенни разпоредби за първично производство и свързаните с него операции: транспорт, съхранение и обработката на първични продукти на мястото на производство, се отнася до дейностите, извършвани от операторите на предприятия за храни. Извършеното с оспорената национална разпоредба препращане към установените хигиенни изисквания при непреките доставки на големи количества първични хранителни продукти влиза в противоречие с точка 10 от преамбюла на Регламент (ЕО) № 852 / 2004 , в която е прието за уместно при директната доставка на малки количества първични продукти от техния производител до крайния потребител или местния обект за търговия на дребно общественото здраве да се гарантира чрез националното право, в частност поради тясното взаимоотношение между производителя и потребителя.
Националният нормотворец е задължен след анализ на специфичните хранителни рискове да регулира условията и мерките, необходими за контролиране на хигиената при консумация на първични продукти, при специфичните условия на извършвани доставки на крайния потребител в малки количества директно от производителя или чрез местни обекти за търговия на дребно. Националните правила, създаващи съответните специфични изисквания относно директните доставки на малки количества първични продукти, следва да гарантират постигане на целите на регламента.
Към изложеното следва да се добави, че прякото препращане към Регламент (ЕО) № 852/2004 влиза в противоречие не само с изричните клаузи на регламента, цитирани по-горе, но и не са съобразени с националното законодателство: Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с ПМС № 196 от 28.08.2002 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 05.09.2002 г., в сила от 1.08.2003 г.). Правила относно състава на меда се съдържат и в Приложение № 2 към Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 година относно меда съдържа правила за състава на меда (съдържание на захари, влажност, свободни киселини и др.).
С оглед на гореизложеното оспорената подзаконова нормативна разпоредба следва да бъде отменена в частта й относно пчелния мед.
Жалбоподателят не е активно легитимиран да иска отмяна на разпоредбата по отношение на всички първични продукти.
3. Съгласно чл. 9 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. малки количества технологично непреработен пчелен мед са количества, които не надвишават 40 % от годишния добив на пчелина, но не повече от 2000 кг.
Очевидно е несъобразяването на дефиницията с предмета и целите на нормативния акт. Понятието „малки количества” следва да бъде определено не от гледна точка на производството (годишния добив) на един пчелин, а от гледна точка на пряката доставка на пчелен мед, извършена от производителя до крайния потребител или до местни търговски обекти на дребно, които пряко предлагат първичните продукти на крайния потребител.
Несъответствието на разпоредбата с целта, за която е издадена. като императивно условие за нейната законосъобразност, обосновава основание за отмяната й.

4. По оспорването на чл. 10, алинеи 1 – 4 от Наредба № 26/14.10.2010 г.:
Съгласно алинея 1 пчелният мед, предназначен за преки доставки в малки количества, трябва да е обособен в отделни партиди по видове с ясно разграничено етикетиране и маркировка.
Разпоредбата не влиза в противоречие с норми от по-висок ранг. Изискването за етикиране на продукта при доставката му е предвидено и от Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 година относно меда. В т. 5 от преамбюла на Директивата, на която се позовава жалбоподателят, е посочено, че тясната връзка между качеството на меда и неговия произход налага да се осигури пълна информация по тези въпроси, за да не се допусне потребителят да бъде подведен по отношение на качеството на продукта. В този смисъл изискването за етикиране и на партидите е законосъобразно.
Не влиза в пряко противоречие с Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 година относно меда и разпоредбата на алинея 2, която създава изискване пчелният мед да се съхранява в сухи чисти помещения при температура до 25 °С и влажност на въздуха до 80 %, без достъп на пряка слънчева светлина и в отсъствие на всякакви други странични продукти или материали, с изключение на оборудването за добив. В рамките на предоставената му оперативна самостоятелност административният орган е определил специфични хигиенни изисквания за съхраняване на пчелния мед с оглед запазване на неговите свойства.
По същите съображения не подлежи на отмяна и разпоредбата на алинея 3 на чл. 10 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г., която регламентира стойностите за показателите диастазна активност, захари (инвертна захар и захароза или процентно съдържание на фруктоза и глюкоза), поленов анализ и хидроксиметилфурфурол (ХМФ) чрез препращане към приложение № 1 от Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти (ДВ, бр. 54 от 2005 г.). Законосъобразността на цитираната наредба е извън предмета на съдебния контрол по настоящето дело. Предвидените лабораторни изследвания на показателите по видове мед за всяка партида охраняват интересите на потребителите и са средство за осъществяване на контрол за качество при преките доставки на малки количества пчелен мед.
Съгласно ал. 4 на чл. 10 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г., пчелният мед не трябва да съдържа: 1. механични примеси; 2. остатъци от ветеринарномедицински продукти и препарати за растителна защита, изкуствени подсладители, примеси, забранени с чл. 22 и 24 от Закона за пчеларството, както и други препарати и примеси, влошаващи качеството и застрашаващи безопасността на продукта; 3. патогенни микроорганизми - причинители на заболявания по човека, пчелите и пчелното пило.
Създадените с алинея 4 забрани са в съответствие с Приложение № 2 към Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20.12.2001 година относно меда.
5. С чл. 11 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. лицата, извършващи директни доставки на пчелен мед, са задължени да водят дневник, който съдържа: 1. добитото количество пчелен мед по партиди; 2. реализираното за директна доставка количество мед по партиди и място на доставката; 3. предаденото количество пчелен мед по партиди на преработвателно предприятие чрез приемно-предавателния протокол; 4. количество пчелен мед, използвано за подхранване на пчелните семейства.
Цитираната разпоредба е приета извън пределите на законовата делегация по чл. 21б от Закона за храните. Тя не е свързана с хигиената на първичния хранителен продукт, доставян директно за консумация от производителя на потребителя в малки количества, а с правила за водене на счетоводната отчетност.
Разпоредбата следва да бъде отменена като несъответна с целта на закона.
6. Съгласно разпоредба на чл. 12 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. директните доставки на малки количества пчелен мед могат да се извършват: 1. от пчелина; 2. до базари, тържища, пазари и обекти за търговия на дребно с изключение на търговските вериги, които извършват директна доставка на крайни потребители.
Искането за отмяна на цитираната разпоредба не е аргументирано, а при извършената служебна проверка не се установи противоречие с разпоредби на българското или общностното право.
С оглед на всички изложени по-горе съображения следва да бъдат отменени оспорените разпоредби на чл. 2, ал. 1 в частта относно пчелния мед, чл. 9 и чл. 11 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. В останалата й част жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.
Разноски не са претендирани.
Водим от горното и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,
РЕШИ:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 2, ал. 1 в частта относно пчелния мед, чл. 9 и чл. 11 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, издадена от министъра на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 84 от 26.10.2010 г., в сила от 26.10.2010 г.).
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Националната асоциация на пчеларите професионалисти със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Белоградчик” № 1, против разпоредбите на чл. 1, ал. 1, б. „а”, чл. 10 и чл. 12 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, издадена от министъра на земеделието и храните (обн., ДВ, бр.84 от 26.10.2010 г., в сила от 26.10.2010 г.).
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд, петчленен състав.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Румяна Папазова
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Атанаска Дишева
/п/ Николай Гунчев
Р.П.

Оригиналните документи можете да намерите на сайта на ВАС /Висш административен съд на РБ/ на адрес:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/($All)/$searchform?SearchView

Ще отворите страницата за търсене на ВАС. Изберете Решения и въведете номера на решението 16678 от 2011 г.
Ако искате да видите и останалите документи по делото изберете Дела и въведете 5693 от 2011 г.

МЕДЕНИ БАТАЦИ

Към 10.08.2011 г. пазарът на пчелни продукти в BG буквално е залят от медени батаци. Преработвателите усетиха голямото преимущество, което им дава Наредба 26 на МЗХ, за директни продажби на малки количества , която с едната ръка дава, но с двете взема продуктите на производителите и ги поставя в разпореждане на преработвателите да ги изтезават в своите огнедишащи фабрики и казани и във вреда на потребителите. Защото както в Открито В. Ахчиева днес показа, че пилешко месо с изтекъл срок на годност се изтегля от магазините и се връща към преработвателите с лекота може да покаже как се изтеглят медени батаци от магазините, връщат се в цеховете за преработка, претопяват се на нова сметка и отново, но вече обогатени с ХМФ /канцерогенно вещество, което се получава при многократно загряване на меда/ се връщат на рафтовете на магазините, но вече в онзи извратен вид, който толкова се популяризира от индустриалното лоби - течни, бистри почти като дестилирана вода и цвят на рачел. Тук, на този сайт, аз ще Ви покажа конкретни примери, които не е трудно да се съберат от рафтовете на магазините на продукти, които най-малкото не са натурални - термин, който произлиза от натура, което означава природа. И въобще тези топени и изтормозени медове, в комбинация с розови листенца /дъщерята на розовия мед, с който станахме известни и за посмешище пред световната пчеларска общественост по време на Апимондия в Любляна/, разните комбинации на мед с изосуит, глюкозо - фруктозен разтвор, където я има я не следи от истински пчелен мед имат място на пазара, но трябва да бъдат в съответните затънтени краища на магазините. Може и на централно място да бъдат, но да бъде ясно, че ТОВА НЕ Е МЕД, а МЕДОПОДОБНА КОМПИЛАЦИЯ. И терминът НАТУРАЛЕН да се използва само за нетопени и ненагрявани медове. Защото иначе и варените и печени пилета, компотите от праскови трябва да кръстим натурални. Колкото печеното пиле може да пее, толкова и вареният мед е натурален. В информатиката има логически операции и там е казано, че ЛЪЖА + ЛЪЖА = ЛЪЖА. Пак там ЛЪЖА + ИСТИНА, та били истините и 100, винаги е равно на ЛЪЖА. И само и единствено сборът на ИСТИНИ е равен на ИСТИНА. В този смисъл колкото и да е чист един мед, загрят в казанаи смесен с изосуит и пр. изкуствени химически подсладители той не може да се нарече натурален. Крайно време е МЗХ да не се движи след камерите на журналистите, а да покаже наистина, че лелее за интересите на обществото, но не по онзи суховат административен начин, който хем не е в противоречие със закона, хем от всякъде си личи, че е противообществен или най-малкото не е в обществена полза. Вдигна се гюрултия за следи от соя в саламите, а за пчелен мед с изосуит 70 и повече процента се мълчи и нещо повече, създават се административни рестриктивни наредби в противовес с всякаква нормална логика. Трябва да бъде ясно на обществото на BG, че НЯМА НАЧИН ПРОИЗВЕДЕН НА ПЧЕЛИНА МЕД ВЪВ ФАБРИКАТА ДА СТАНЕ ПО-ДОБЪР. Той може да стане по-стерилен, той може да стане по-прозрачен, той може да стане по-беден на витамини и биологично активни вещества, той може да стане по-богат на канцерогенни вещества, но кажете ми кой има полза от това?! Пак каруцата е някъде далече далече пред коня. Вместо да се укрепват, защитават, подпомагат и контролират пчелините и местата за първична преработка на пчелните продукти акцентът е поставен върху тежката преработвателна промишленост, промишленост, която по нормативни разпоредби бетонира, рие септични ями с размери на подземни гаражи, гълта обществена енергия и средства и в крайна сметка намалява полезните свойства на меда - един продукт доказал себе си през хилядолетията. Тук няма да засягам проблема с изчезването на пчелите, защото това вече се смята за изтъркана тема. По-интелигентните знаят за какво става въпрос. Може би по време на всички отминали времена, когато медът е бил разменна монета и се е транспортирал в мяхове и делви на далечни разстояния е имало подобни абсурдни разпоредби? А имало ли е случаи, когато медът е оказвал вредно въздействие върху човешкия организъм?! В интерес на истината - имало е единични такива, но става въпрос за отровни медове, получени от рядко срещани растителни видове. Няма описан случай на мед, който да причини стомашно-чревно разстройство, салмонелоза, ешерихиоза, дисбиоза и пр. Случаите на ботулизам у деца под 1 годишна възраст си имат строго научно обяснение и то е високото pH на стомаха на кърмачетата по време на хранене (pH 5), което не може да унищожи спорите на клостридиум ботулини. Но дори и сега варените медове не се препоръчват за деца под една годишна възраст.

Но малко се отклонихме от темата. По рафтовете на магазините изобилие от немски мед, френски мед, италиански мед, испански мед и т.н. На някои от тях откровено си пише, че са "прозрачни като кехлибар", което е все едно да объркаш мавъра Отело с розовобузестата Снежанка. Ще Ви покажа снимки, не си измислям. Дори ще си купя един буркан за сбирката медени батаци. Откровението е съвсем впечатляващо, когато човек прочете, че бурканът съдържа "мед от летни цветове" - смес на медове от страни от ЕС и извън ЕС /разбирай Китай, Аржентина, Индия и т.н./ Доколко там ги е грижа за здравето и живота на българските граждани можем само да гадаем. Стоките се приемат на доверие, поддържано от мощни индустриални стандарти разпечатани на лъскави етикети.

С въпросната Наредба 26 се получава така, че медът от българските пчелини вместо по-най късия път да постъпи на трапезата на българските граждани, се изкупува от чужди фирми, преработва се в техните фабрики и след това като иностранен постъпва по обиколни пътища в страната ни. Получава се нещо като развален телефон. Отначало е било мед, след това е станало на нещо медоподобно, мел, накрая се чудиш ама това мед ли е?

Това не е антиреклама. Всеки може да си бърка каквото и да било. Всеки може да си предлага каквото и да било стига да не е вредно. Но да се предлагат някакви сурогати с претенции за натурални продукти е подвеждане на потребителите, увреждане на интересите на производителите на качествени истински продукти и представлява опасност за здравето и живота на клиентите с неясни отдалечени последствия. Ограничаването на производителите за реализация по количествени показатели в днешно време е абсурдно и ни напомня на едни времена доста преди средновековието.

На 17.11.2011 г. ВАС ще се произнесе по жалба на Националната асоциация на пчеларите професионалисти за целесъобразността на Наредба 26 в частите и касаещи меда и пчелните продукти. Чакаме с нетърпение присъдата.

10 правила за купуване на пчелен мед, взаимствани от Д. Атанасов с които съм напълно съгласен

1. Купувайте само от познат пчелар.
2. Бурканът да е задължително с етикет на който е указано теглото.
3. Течният мед в магазините в повечето случай е менте или най-малкото е топлинно обработван
4. Кристализиралият мед донякъде е гаранция за качество.
5. Не купувайте вносен (китайски или друг) мед .
6. Ако се съмнявате купете от друго място за сравнение
7. Купувайте мед от едно и също място.
8. Не купувайте мед с недоказан произход.
9. Преди да купите мед разпитайте вашите познати откъде купуват.
10. Кажете на вашите близки и приятели за научените "10 ПРАВИЛА ЗА КУПУВАНЕ НА ПЧЕЛЕН МЕД"

И 10 правила за купуване на пчелен мед, добавени от д-р Мирослав Балчев

1. Внимателно прочетете етикета преди да купите. Много често под привлекателните наименования като МЕДУН, БУКЕТ, МЕДЕЦ, МЕДЕН ЕЛЕКСИР, БОРОВ МЕД ИЛИ БОРОВ МЕЛ, ПЧЕЛЕН ПРОДУКТ и др. и цветни картинки на цветя, мечета с делвички, усмихнати и щастливи зайчета, със съвсем дребни букви е написано 60% натурален пчелен мед, 40% изосуит, мед и глюкозо-фруктозен сироп или нещо подобно. Много често дори е написано: пчелен мед и глюкозо-фруктозен сироп. Колко пчелен мед и колко глюкозо-фруктозен сироп не е указано, но чорбестата консистенция на съдържанието е в полза на глюкозо-фруктозния сироп и във Ваша вреда съответно. Не купувайте такива продукти, ако държите на здравето и живота си, както и на здравето и живота на своите близки.
2. Винаги, когато имате възможност дегустирайте преди да купите. Тази възможност Ви се предоставя напълно безплатно на всички изложби - базари, организирани от пчелари - производители.
3. Изисквайте от продавача/производителя лабораторен анализ на предлагания мед, пчелно млечице, пчелен прашец.
4. Отнасяйте се с огромно подозрение към оферти от типа - купуваш едно бурканче от 400 гр. за 2.60 лв., получаваш две. Не купувайте такива продукти, нещо повече, не ги употребявайте, дори да Ви ги подаряват, дори да Ви дават пари да ги опитате.
5. Отнасяйте се с огромно подозрение към всички послания на продавачи, които започват с "Най", като например най-полезен, най-богат и т.н.
6. Търсете истината в публикуваните материали, най-вече книги. Във вестниците и списанията много често материалите са тенденциозни и имат рекламен характер, често с бомбастичен ефект.
7. Старайте се да купувате от пчелари, които продават своя мед, а не от търговци, които се представят за пчелари.
8. Не купувайте мед без етикет, на който отчетливо да са написани имената на производителя, неговият адрес, телефони за контакти. Преди да купите можете да звъннете на посочения на етикета телефон. Практиката показва, че някои телефони са фиктивни. Какво по-голямо предупреждение за опасност от "ппроизводител", който крие своята идентичност, своето име, своето седалище?!
9. Ако на етикета има текст написан с толкова дребни букви, че не можете да го прочетете, по-добре не купувайте този продукт. Най-често с най-дребния текст са написани най-лошите неща за продуктите. Така се спазва формално правилото, че клиентът е предупреден. Няма изисквания за големината на буквите в етикетите на хранителните стоки, а мисля, че и на лекарствата. Много удобен начин за манипулиране или по-скоро подвеждане.
10. И накрая. Доверете се на шестото си чувство. Ако нещо Ви съмнява - не купувайте!!! Вродените механизми за самозащита може би ще Ви помогнат да вземете правилното решение.

При срещите ми с многобройни клиенти през последните години установявам, че съществуват някои доста масови грешки по отношение на подготовката на пчелен мед за консумация. Затова си позволявам да изкажа някои мои твърдения и препоръки.

1. ПЧЕЛЕН МЕД не трябва да се затопля или втечнява в микровълнова печка. Всички знаете, че на вратичката на печката има покритие, което предпазва от микровълните. Тези вълни убиват всичко живо - витамини, хормони и др. като по този начин качествата на меда драстично се влошават и в крайна сметка се получава сладичък сироп. Втечняването на пчелен мед би било най-добре да се извършва в термостат при температура 40 градуса. За практически цели е достатъчно да се прави на водна баня, а най-добре е да се употребява термично необработван мед - кристализирал мед.

2. Пчелният МЕД НЕ алергизира. Алергизират купищата антибиотици с които се лекуват децата ни, отровният въздух /напр. в София, Русе, Стара Загора и др./, който дишат, натъпканите с химикали и консерванти хранителни продукти, генно модифицираната соя, която се внася от Аржентина или др. и се добавя в хляба, шоколадовите изделия и др. Необходимо е на всички продукти, които принципно могат да бъдат "обогатени" със соя да бъде написано с големи букви "НЕ СЪДЪРЖА ГЕННО МОДИФИЦИРАНА СОЯ!". Радиацията, радиовълните и електронните емисии вероятно също са причинители на променена реактивност на човешкия организъм. А такива около нас в изобилие.

3. ПЧЕЛЕН МЕД МОЖЕ да се дава на деца след навършване на 1 годишна възраст. Ще се опитам да бъда кратък, но може и да не успея. Удивен съм от твърдението на някои детски лекари, че пчелен мед може да се дава на деца след навършване на 2 или 3 годишна възраст защото пчелният мед алергизира. Това твърдение е абсурдно и престъпно. Помислете си само - за хилядите и милиони години на съществуване на живота на земята и на пчелите, маймуните и хората, единствените подсладители това са били плодовете, пчелен мед и някои растения. По този начин човекът възприема меда като нещо съвсем естествено и това е един от най-безвредните подсладители /дозата на пчелния мед за 24 часа е 1 - 2 г/кг, разпределена в няколко приема и разтворен в чай, сок, мляко/.

4. Никога НЕ смесвайте лекарства с пчелен МЕД. Напротив, казвайте на децата си - изпий си лекарството и ще ти дам лъжичка мед. Ако смесвате лекарства с пчелен мед ще развиете трайно отвращение на децата си към него.

5. Дръжте пчелния МЕД на достъпно място у дома, но контролирайте приемането му. Не е желателно и е опасно приемането на пчелен мед в количества по-големи от 1 - 2 г./кг за 24 часа.

6. НЕ намазвайте биберона на децата до 1 годишна възраст с пчелен МЕД. Рискувате детето да се разболее от тежка форма на ботулизъм. Смъртоносна е! Не алергията, а именно ботулизмът е причина поради която не се дава мед на деца до 1 годишна възраст. pH на стомашния сок при бебетата е около 5, леко кисело, а при възрастния човек и децата над 1 год. достига до 2, т.е. кисело. Тази киселинност е достатъчна да разруши спорите на причинителя на ботулизма /Clostridium botulini/, ако те попаднат в стомаха на детето.

Определение

"Медът е сладко, гъсто, сиропообразно, ароматично вещество, произведено от пчелите след преработката на вътрецветен и извънцветен нектар или на други сладки сокове на живите растения. Тези сокове пчелата обогатява със секрет от собственото си тяло и пренася във восъчните килийки на питите, където ги преработва и запечатва като запасна храна.

Наименованието мед не може да носи продукт, който е получен чрез хранене на пчелното семейство със захар или с други сиропи. Той трябва да се означава като "захарен мед", тъй като е лишен от важни съставки, характерни за естествения мед.

Мед не могат да се нарекат и тези продукти на пчелата, които съдържат повече от 22% вода и 5% захароза (цвеклова захар), както и изкуствените видове мед, получени по химичен път." *

Различаваме следните основни видове мед:

1. Според техниката на изземването на меда от питите медът бива рамков, пресован, центрофужен, топен. В същия ред намаляват и въздействията на пчелния мед като лекарство. За рамковия и пресования мед има значение дали медът е получен от пити със свободен градеж или от пити с монтирана восъчна основа и опънати опорни телчета. Питите със свободен градеж са по-полезни, но и по-трудно се създават и обработват. Поради това са и по-скъпи.

2. Според това от какво е получен медът бива нектарен, манов или смесен

3. Според сезона на получаване различаваме следните видове мед - пролетен, летен, есенен

4. Според това от колко вида растителност е получаван медът бива монофлорен - от един вид растения и полифлорен - от различни растения

Акценти

Понякога при обозначаване на опаковките с пчелен мед се среща терминът "натурален".  Това означава, единствената обработка на меда е тази, която е свързана с извличането му чрез центрофугиране или пресоване от питите. След като той е прецеден е поставен в опаковките без никаква допълнителна преработка. Така максимално се запазват неговите натурални /природни/ свойства и той е максимално полезен за човека като храна и лекарство.

Кристализацията на меда е естествен процес. Истинският мед винаги кристализира. По-добре е да купувате кристализирали медове - един от признаците за истински пчелен мед. Разтопяването на кристализиралия мед можете да извършите в домашни условия. Нагрявате буркана с меда на водна баня, като температурата на водата не трябва да превишава 40 градуса. При тези условия втечняването на меда продължава няколко часа. Ако Вашата цел е лечебното използване на меда, по - добре консумирайте кристализирал пчелен мед.

Полифлорен означава, че медът е получен от различни растения. Пчелен мед, получен от различни растения се нарича още букет. Монофлорен пчелен мед означава, че медът е получен преимуществено от един вид растения, напр. липа, акация, слънчоглед и др. Поради голямото биологично разнообразие на растителните видове в България, разположени на сравнително малка площ получаването на монофлорни сортове пчелен мед е рядко и става тогава, когато има големи масиви обилно цъфтяща и нектароотделяща растителност от един растителен вид.

Фалшив мед е предлаганият в търговската мрежа Боров мед, Розов мед, Лимонов мед. Преработвателите и търговците спекулират с думата мед и на потребителите се предлагат концентрирани захарни разтвори в които са варени парченца кори от лимон, листа от рози, шишарки и пр. Стига се дори до ситуации, когато думата МЕД е умело замаскирана и представена като Боров МЕЛ. Общото между последния и меда е толкова, колкото общото между буквите Л и Д, които доста си приличат и могат да заблудят дори хора с нормално зрение.

За по-подробна информация за меда щракнете ТУК

* От книгата на д-р Стоймир Младенов и инж. Миленко Радосавович "Лечение с пчелни продукти Апитерапия и основи на пчеларството" ISBN 954-05-0383-3


По покана на екипа на предаването на bTV "Искрено и лично" с водещ Миглена Ангелова и главен редактор Жоро Игнатов бяхме поканени за участие в разговор на тема: "Какво знаем за пчелните продукти".  В разговора на 18.05.2007 г. участваха инж. Михаил Михайлов от Софийската пчеларска организация и главен организатор на големите пчеларски изложения в гр. София, д-р Станчев от "Примавет", Ренета Тончева от Spa center Materra, Александрина Илиева, маг. фармацевт, управител на Pharmadent BioРумен Толев, президент на Pharmadent Bio и д-р Мирослав Балчев, съорганизатор на есенното и пролетно пчеларски изложения в гр. Пловдив и ежемесечните изложби базари в търговски център ГРАНД /GRAND/ в гр. Пловдив. Предаването ще се излъчи на 28.06.2007 г.

Първо искам да благодаря на екипа на "Искрено и лично" за поканата и предоставената възможност да споделим със зрителите част от нашите знания. Петдесетте минути на предаването се оказоха крайно недостатъчни за да може да се навлезе в същината на темата. Точно поради това сега се опитвам да попълня някои празноти. В началото на разговора д-р Станчев посочи, че средната годишна консумация на пчелен мед в България е към 300-400 грама на глава от населението. Важно е да се подчертае, че това е два пъти повече по сравнение с от преди 5 години. Много съществено е и посоченото от председателя на НБО "Български пчеларски съюз" Ганчо Ганев, че добавянето на още 300 грама годишно на глава от населението ще доведе до там, че България няма да изнася пчелен мед. От медицинска гледна точка, обаче, годишната консумация на един възрастен човек с тегло 70 кг трябва да възлиза на 25-50 кг. Това е 1 - 2 гр/кг или 2 - 3 супени лъжици дневно. Несъмненно увеличената консумация на пчелен мед има значение за подобряване на здравния статус на хората, които го употребяват. Увеличаването на консумацията е в резултат на непрекъснатите образователни усилия на производители пчелари, лекари ветиринарни и хуманни, фармацевти, ентомолози, апитерапевти, духовни служители, еволюционисти и креационисти, медии, местна администрация, информатици, юристи, педагози, икономисти и др. Огромно значение за предлагането на качествени пчелни продукти на потребителите имат станалите вече традиционни изложби базари в гр. Пловдив, гр. София, гр. Плевен, гр. Стара Загора, гр. Бургас и др. които се характеризират с изключително висок самоконтрол, вътрешен контрол и изследвания на продуктите на случаен принцип в референтни лаборатории и висок потребителски интерес. По този начин нараства информираността на пчелари и консуматори на пчелни продукти за ползата от използването им. Събитията през последните години по отношение на борбата за повишаване на качеството на предлаганите пчелни продукти и за повишаване на реализираната на вътрешния пазар продукция е пример за успехите на гражданското общество в България, когато хора с различно образование, предмет на дейност и др. интереси се обединяват около една конкретна идея, отстояват я и я развиват всеки според възможностите си.
И както по време на предаването "Искрено и лично" водещата г-жа Ангелова каза, ние не можем да кажем всичко, така ще кажа и аз. Тук не си поставям целта да изброя всичко. Не бих могъл. Но все пак, ще допълня предаването с няколко продукта, които не прозвучаха в него. Това са перга, пчелна отрова, опрашване.
Какво представлява перга. Това е пчелен прашец, който е натъпкан в килийките, обезвъздушен и залят с мед. По този начин прашецът се херметизира и в него настъпват процеси на анеробна ферментация, която го подготвя за усвояване. Това е нещо като предварително храносмилане, което настъпва извън организма. Дневната доза за възрастен човек от прашец е 5-6 грама. Пчелната отрова в България талкова малко се произвежда и толкова малко се използва. Липсват достъпни фармакологични форми на пазара. А в недалечно минало имаше доста унгвенти с пчелна отрова, които намираха приложение при ревматоидни заболявания.
Опрашването. Не се яде и не се пие, поне не директно. Но общо взето дори прясното мляко, което пият децата ни е резултат на опрашването, което пчелите извършват. Без опрашване растителният свят, животинският свят, животът на Земята са обречени на гибел. Огромна е тревогата на еколозите и пчеларите по света. През тази година в западните щати на САЩ 60% от пчелните семейства загиват. В източните щати и Тексас са загинали 70% от пчелните семейства. Подобно е положението в Канада, Полша, Испания, Швейцария, Германия. Говори се за Colony Collapse Disorder (CCD), при който възрастните пчели излитат от семейството и не се завръщат в него. Изобщо натискът върху живота се засилва. Загубите от CCD за пчеларите са само капка в морето. Огромните загуби са за флората и фауната, която е пряко зависима от опрашването. Икономическите загуби за САЩ се изчисляват в трилиони. Икономическите загуби за България от неефективно и непланомерно опрашване също сигурно са милиарди, но няма кой да ги изчисли.
Един от основните въпроси, който остана без отговор в "Искрено и лично" беше защо в България е толкова ниска консумацията на пчелни продукти. Един от отговорите, който не зная колко ясно прозвуча в ефира, беше, че за пчели, пчелни продукти, пчеларство се разговаря много популистки. Липсват образователни програми, липсват училища, техникуми по пчеларство, така както е в Словения, Австрия, Швейцария, Германия и др. страни. Там образователните институции са с традиции, възлизащи на стотици години. В Словения, например в часовете по рисуване на децата има теми, които обсъждат и илюстрират живота на пчелите, работата на пчелина. Там всеки кошер е изрисуван като икона с библейски мотиви и мотиви от пчеларския живот и живота на пчелното семейство. Не се ангажирам да илюстрирам какво е положението при нас. Мога само да кажа, че е плачевно. Имам много примери от живота, ето един от тях. На изложба - базар в гр. Пловдив към масата ми приближават двама мъже - млад и по-възрастен. Започвям да им обяснавам. Те ме прекъсват, с мотива, че са пчелари. Все пак спират, разглеждат. По-възрастният опипва пакетче с пчелен прашец и пита: "Това какво е?" И друг още по - потресаващ случай. Видимо добре облечена и поддържана дама приближава, хваща шишенце с 30% спиртен разтвор на прополис 20 мл. и го оглежда от всички страни. Започвам да обяснявам с думите "Това е.....". Тя ме прекъсва: "Аз знам какво е това - пчелно млечице. Аз съм еколог". А да не говорим за десетките случаи, когато за бурканче от детски храни с 250 гр мед казват "Това млечице ли е?". Виждаме колко познават пчелните продукти пчелар и еколог. Какво остава за всички останали. Аз съм готов да се обзаложа, че в учебниците на нашите деца няма нарисувана нито една пчела.
Всъщност основният проблем на предаването беше, че някак си всички ние изместихме разговора отново към продуктите, а не към ползата и причините за полезното им въздействие върху хората. По-долу следва превод с някои съкращения на статия "Как влияе медът върху имунната система и здравето", публикувана в австрийското пчеларско списание "Bienenaktuell" 5/2007, стр. 10. Материалът представлява научно изследване, което е под патронажа на Европейския съюз и Австрийския пчеларски съюз. Автор Renate Frank - учен, който се занимава с проблемите на рационалното хранене.

Това, че медът увеличава издържливостта против грипни инфекции и заболявания на дихателните пътища принадлежи към народните мъдрости. Известни са и истории, при които по-леко или по-тежко болни с помощта на пчелни продукти са се възстановявали бързо и ефективно. Но научните данни по тези въпроси са доста оскъдни. Поради тази причина Австрийският пчеларски съюз, представляван от вицепрезидента Anton Reitinger възложи на дипломирания екотрофолог Renate Frank и лекарят по обща медицина д-р Johann Puttinger да направят това изследване. Изследването обхваща 50 здрави доброволеца на възраст от 25 до 65 години, които са били готови осем седмици да приемат дневно минимум две супени лъжици мед. Какъв мед ще консумират - течен или кристализирал е решавал всеки един от доброволците. Друго условие за включване на доброволците в групата е било преди експеримента да не са приемали постоянно мед, както и да не променят хранителните си навици по време на опита. Преди и след изследването на всеки доброволец е взета кръв и е изследван имунологичният статус. Освен това е измервано и количеството на свободните радикали. Това са вещества, отговорни за възникването на множество заболявания, като рак, артериосклероза, болести на нервната система, бъбреците, черния дроб, белите дробове.
В края на изследването са направени следните по-важни изводи:
Който яде пчелен мед, яде по-малко шоколад
Употребата на пчелен мед спомага намаляването на теглото
Приемането на пчелен мед помага против безсъние
Употребата на пчелен мед води до по-добро самочувствие и работоспособност
Приемането на пчелен мед намалява пристъпите от главоболие
Който приема пчелен мед има по-рядко схващане на мускулите /Мускулни крампи/
Приемането на пчелен мед подобрява храносмилането

Който яде пчелен мед, яде по-малко шоколад
Въпреки, че много десетилетия се прилагат неизброимо много различни редуциращи диети, количеството на хората с наднормено тегло през последните 8 години /1999 - 2007/ се е удвоило. Около 20% от децата са със свръхнормено тегло. Свръхнорменото тегло при децата е предпоставка за затлъстяване при възрастните. Сред изследваните 50 доброволеца 58% са със свръхнормено тегло в началото на експеримента по приемане на пчелен мед. 14 човека са със свръхнормено тегло, а 15 със затлъстяване. Богатите на въглехидрати храни имат отрицателното свойство да ни карат да приемаме повече храна, отколкото трябва. Кой не познава следния феномен. След обилен обяд, когато ни се струва, че не можем да поемем повече нито хапка, приемането на някакъв сладичък десерт. Блокчето шоколад в края на обяда е не по-малко вредно. Отвори ли се веднъж опаковката, тя постепенно изчезва блокче по блокче. 84% от изследваните преди лечението с пчелен мед редовно са имали пристъпен глад и желание да приемат нещо сладко и са били истински лакомници. 21 от участниците са хапвали нещо допълнително най-малко веднъж дневно, 5 участника са похапвали извънредно 5 - 6 пъти седмично. Любимото сладко нещо за похапване в групата е шоколад. За шоколад 61% от групата имат постоянен апетит. Желанието за похапване се е променило радикално след 8 седмичния прием на пчелен мед. Само 1 от участниците в края на изследването похапва допълнително ежедневно. 14 човека похапват допълнително 1 - 2 пъти седмично сладки неща, 22 похапват по-рядко и 7 не изпитват нужда от допълнително шоколад въобще. Изследваните обяснили, че не приемат по-малкия прием на шоколад като задължение, а просто нямат потребност от това.

Употребата на пчелен мед спомага намаляването на теглото
Промененото отношение към сладките неща има отношение към теглото. 23 човека понижиха своето тегло без прилагане на специални диети. Най-голямото отчетено понижение за 4 седмично приемане на 2 супени лъжици мед дневно е 5 кг. Силно впечатление прави, че хора, които приемат 3 и повече супени лъжици дневно в продължение на 8 седмици са намалели на тегло. Въпреки, че тези доброволци са приемали с меда повече килокалории дневно, това не се е отразило отрицателно върху теглото. Участниците в експеримента приемат най-често мед в чая, намазан върху филийка хляб. Добавянето на мед е опитано за подслаждане на студени и топли ястия, при печене, в кафето. Много често медът се е приемал директно от лъжицата. При употреба на подсладени с пчелен мед напитки и храни вместо със захар, в организма се задействат други метаболитни вериги. Пчелният мед съдържа различни въглехидрати, които въздействат по различен начин върху организма. При приемане на мед нивото на кръвната захар винаги се повишава, но остава продължително време константно и спада по-бавно. Поради по-малките нужди от инсулин не се стига до т. нар. вълчи апетит и се достига по-бързо чувството на засищане. По-бавното спадане на нивата на кръвната захар водят до това, че чувството на ситост се съхранява по-дълго. Всеки познава чувството на страхотен глад, един-два часа след изяждането на препълнена чиния с макарони или на една - две мазни банички. При приемането на тези храни настъпва силно нарастване на продукцията на инсулин. Той спомага за усвояване на въглехидратите на макароните и баничките, но количеството на инсулина е нарастнало толкова бързо и много, че остатъчните му количества водят до хипогликемия, т.е. понижаване на нивата сна кръвната захар, а от там и до чувството на пригладняване. Схематично представено става така, че богатите на кристална захар храни бързо засищат, но и бързо се стига до чувство на глад, който трябва да бъде подтиснат чрез приемане на още храна. Този процес протича при напрегната синтеза на инсулин, което пък води до изтощаване на инкреторните възможности на задстомашната жлеза и развитие на диабет. При наложените хранителни стериотипи с преобладаване на кристална захар в порциона на българите е лесно обяснимо голямото количество болни от диабет 2. тип.
Медът е сладък, но не предизвиква пристрастяване.

Приемането на пчелен мед помага против безсъние
В днешните забързани времена най-честите оплаквания на съвременния човек са безпокойство, нервност, слаба концентрация, нарушения на съня, безсъние, страх, депресия. Хората, които се оплакват от горните състояния са все по-млади. Много деца и подрастващи не могат да стоят спокойно, имат трудности при концентрацията в училище, те са лесно раздразними и дори агресивни. Въздействия на околната среда, но също така физически и хормонално обусловени процеси могат да окажат въздействие върху човека. Безпокойство, раздразнителност, възбудимост, безсъние са също така признаци за функционални нарушения на нервната система, така както и липсата на мотивация, разсеяност, главоболие и мигрена.
Мозъкът работи без почивка, дори по време на сън. Въпреки това той се нуждае от покоя, който му дава сънят. Поради това един сън с достатъчна продължителност и качество са необходима предпоставка за добро здравословно състояние и самочувствие. Всеки втори - трети човек в Европа спи лошо. Също 36% от хората, включени в експеримента се оплакват от нарушаване на съня преди началото му. Докато едни трудно заспиват, то други заспиват, но след това се събуждат неколкократно и на сутринта се чувстват уморени и неотпочинали. Основни причини за нарушеното заспиване са възбуда, мъка, гняв, стрес. Причини за прекъсването на съня са по-често различни заболявания, които трябва да бъдат отстранени, за да се подобри или възстанови сънят. Много честа причина за събуждане през нощта е спадането на нивата на кръвната захар. Преди провеждане на ексепримента 5 човека трудно заспиват, 12 се събуждат по време на сън, 1 има и двата проблема. По време на 8 седмичния прием на мед настъпи отчетливо подобрение на качеството на съня при повечето от участниците в експеримента. 43 от изпитваните определят в края на експеримента своите способности за сън като добри или много добри. Преди експеримента само 31 човека определят качеството на съня си като добро или много добро.

Употребата на пчелен мед води до по-добро самочувствие и работоспособност
Преобладаващото число от участниците (45) в експеримента съобщава за промени в работоспособността в хода на деня, като отклоненията са с различна интензивност. Това се променя след 8 седмичния прием на мед. Вече 22 от участниците имат през целия ден добро самочувствие и работоспособност. За добра концентрация, добро самочувствие и настроение значение има количеството на серотонин в главния мозък. Въпреки, че се среща в хранителните продукти, серотонин не може да проникне в нервната тъкан, тъй като е възпрепятстван от т.нар. хемато-енцефална бариера, която защитава мозъка от външната среда. Само някои вещества могат да преминават през нея /напр. глюкозата/, но серотонин не е от тях. Мозъкът трябва сам да си синтезира необходимите количества серотонин. Серотонин се синтезира от триптофан. Това е аминокиселина, която се среща в хранителните продукти, които съдържат белтъци. За повишаването на нивата на серотонин в мозъка не е достатъчно само да се приемат храни, богати на триптофан. Храните трябва да съдържат също така аминокиселини като тирозин, фенилаланин, левцин, изолевцин, валин. Освен това приеманата храна трябва да съдържа повече въглехидрати отколкото белтъци и масти. Натуралният пчелен мед /термично необработван/ изпълнява тези условия. Той е богат на въглехидрати, съдържа прекурсора на серотонина триптофан и другите пет, изброени по-горе аминокиселини. По тези причини натуралният пчелен мед е подходящ както за закуска, така и за междинните хранения, като обезпечава добро самочувствие и работоспособност през целия ден. В този смисъл добрата работоспособност не е резултат на повишено приемане на въглехидрати и енергия с меда, а на по-високите нива на серотонин в главния мозък.
При повечето хора се наблюдават типични промени на нивата на серотонина и триптофана. Обикновено сутрин нивата на серотонина в мозъка са по-високи и намаляват в следобедните часове. Нивата на триптофан в следобедните часове се увеличават. Клинично това се изразява в чуство за умора, раздразнителност, сънливост, главоболие, повишен апетит за нещо сладко. По време на 8 седмичното приемане на мед се наблюдава, че тези отклонения се намаляват особено добре там, където участниците приемат пчелен мед сутрин и като междинни хранения в следобедните часове.

Приемането на пчелен мед намалява пристъпите от главоболие
В Австрия 49.4% от жителите над 15 годишна възраст се оплакват периодично от главоболие. Главоболие при жените се среща два пъти по-често отколкото при мъжете.В групата участици в експеримента също така 34 човека се оплакват постоянно от главоболие. 10 човека имат главоболие няколко пъти месечно. В резултат на 8 седмичния прием на натурален пчелен мед от главоболие се оплакват само 17 човека.
Според причините се различават два вида главоболие. В едни от случаите главоболието е резултат на друго основно заболяване. То се нарича симптоматично главоболие. При така нареченото първично главоболие главоболието се явява изолирано и единствен симптом. Към тази група се отнася т. нар. тензионно главоболие, което може да продължи часове и дни. Мускулно напрежение, както и страх, гняв, изтощение, преумора и други физически фактори могат да бъдат причина за възникване на главоболие от този тип. Причина за главоболие може да бъде нередовното хранене, еднообразна или бедна на хранителни вещества храна. При това възникват дефицитни състояния. Намалява количеството на магнезия в организма. При намалено количество на магнезий стените на съдовете стават по-чувствителни и лесно се спазмират. При това намалява кръвотока и се понижава храненето на тъканите с кислород. Хипоксията на тъканите причинява силно главоболие, поради образуването на редица вещества в резултат на метаболизма, който протича в условия на понижен приток на кислород. Преобладаването на белтъците в храната и бедната на въглехидрати храна благоприятстват възникването на главоболие. При храна, богата на белтъци, количеството на серотонина в мозъка намалява. При намаляване на серотонина в мозъка се повишава чувствителността към болка. успеем ли да повишим количеството на серотонина в мозъка, то и главоболието намалява. Това може да се постигне чрез добавяне към рациона на храни, богати на триптофан. В натуралния пчелен мед се съдържат около 3.84 мг триптофан на 100 гр. мед. Тъй като медът е богат на въглехидрати, то при приемането му настъпва увеличаване на инкрецията на инсулин. Инсулинът води до повишено постъпване на аминокиселини в мускулатурата. При това количеството на аминокиселините спрямо триптофана намалява. Така той не се конкурира с тях за преминаване през хематоенцефалната бариера като по този начин по-големи количества триптофан постъпват в мозъка. Благодарение на повишеното постъпване на триптофан в мозъка се повишава количеството на серотонина от него. При този процес се синтезират и други вещества, които намаляват главоболието. Въздействието на меда е особено добро, ако то се съчетае с понижено приемане на белтъци с храната.

Който приема пчелен мед има по-рядко схващане на мускулите /Мускулни крампи/
При физическо и психическо напрежение човешкият организъм изразходва по-големи количества магнезий. По-възрастните хора лесно изпадат в магнезиев дефицит. Това може да доведе до непроизволни потрепвания на очните ябълки /нистагъм/, схващания на мускулите, чувство на умора, понижаване на работоспособността, увреждания на сърцето. Засегнати са около 40% от населението. Преди изследването сред 40% от участниците в него има мускулни крампи. След експеримента те вече са 30%. Сред участниците, които са приемали 3 и повече супени лъжици мед схващане на мускулите се наблюдава само в 22.2%. Изглежда по-голямото количество приеман мед има по-добър ефект по отношение на задоволяване на потребностите от магнезий на организма. Значение за всмукването на магнезий в червата има не само наличието на магнезий в приеманата храна, но и съотношението на магнезия с други хранителни и минерални вещества в храната. Богатата на белтъчини и калций диета намалява резорбцията на магнезий. Също така употребата на алкохол и дефицита на витамини B1 и B6 могат да бъдат причина за дефицит на магнезий в човешкия организъм. Съотношението на магнезий и витамини B1, B2 и B6 в меда благоприятства резорбцията на магнезия от червата.

Приемането на пчелен мед подобрява храносмилането
През 21. век храната на модерния човек е все по-бедна на баластни вещества. Докато преди 100 години са били приемани около 100 грама дневно баластни вещества, то днес са около 20 грама дневно. Много хора приемат още по-малко растителни влакна /фибри/. Паралелно с това се увеличава честотата на срещане на такива заболявания като лениви черва, обстипация, и болести на червата. Сред участниците в изследването преди експеримента 20 човека имат нарушено храносмилане. В края на опита само 5 човека не са удовлетворени от своето храносмилане. Подобряването на храносмилането се дължи на наличието на фруктоза /плодова захар, гроздова захар/, калий и полен /прашец/ в меда, които стимулират дейността на червата. Наличието на множество органични киселини в меда действа благоприятно върху развитието на нормалната чревна бактериална флора. В натуралния пчелен мед се съдържат млечна киселина, ябълчна киселина, винена киселина, които подпомагат нарастването на количеството на полезните чревни бактерии. Други киселини като глюконова киселина, оцетна киселина, маслена киселина правят живота на патогенните чревни микроорганизми по-труден. По този начин натуралният пчелен мед допринася нормалната чревна флора да се съхрани или да се възстанови.
Това въздействие не се ограничава само с подобряване на функциите на червата. То има въздействие върху общото състояние на организма, подобрява самочувствието и увеличава защитните сили на организма. Нормалната и добре развита чревна флора е предпоставка за добре работеща имунна система на човека. Милиарди полезни микроорганизми в червата възпрепятстват развитието на болестотворни гъби, бактерии, вируси и проникването им в системния кръвоток. Тези микроорганизми охраняват границата между външната и вътрешната среда на организма. Те благоприятстват усвояването на някои хранителни вещества и синтезират витамини, които човек без тяхно участие не може да синтезира.

Митология на пчелния мед и някои рецепти с мед

http://www.segabg.com/08102005/p0120010.asp

Пчелният мед усилва продукцията на сперма

За това, че медът увеличава репродуктивните и герминативните способности на организма се знае отдавна. Полу на шега, полу на истина по време на пчеларските изложения той се препоръчва, като виагра, но ето че тези дни са получени за пореден път научни доказателства за неговото въздействие. Друг е въпросът, че виаграта действа на копулативните, а не на герминативните и репродуктивните способности на организма. Изследването касае палестинският мед. По света се пише за лечебното действие на мед от Манука с произход Нова Зеландия. Остава само да се надяваме, че по примера на чуждите автори и в България ще се появят подобни изследвания, касаещи българския мед. Ние си го знаем, че е най-добрият, но без наличие на строго научни изследвания, а защо не и сравнителни с този от Нова Зеландия, а вече и от Палестина, тези твърдения си остават само в сферата на националистическите ни и патриотически въжделения. По –долу представям на Вашето внимание превод на статията

http://apitherapy.blogspot.com/2008/12/honey-boosts-sperm-production.html

Ефект на палестинския мед върху сперматогенезата при плъхове
Вестник на лекарствените храните, 1-ви декември 2008, 11 (4): 799-802.

Лечение на мъжки плъхове албиноси с 5% мед за 20 дни не е имал значителен ефект върху общото телесно тегло или на относителното тегло на други органи като тестисите,
семенните везикули, далака, бъбреците, черния дроб, сърцето или мозъка.

Единствената значителна промяна е 17% увеличение в относителното тегло на epididymis
/тестикуларен израстък/. Относително тегло на всички други органи, е сходен с този при контролната група, в която животните са лекувани за същия период от време с питейна вода.

Лечение на плъхове за същия период със същата концентрация от 5% захароза,
не води до значителни промени в абсолютни или относителни тегла на органи в сравнение с контролната група.

Същото лечение с палестински мед
увеличава значително броя на сперматозоидите с 37%. Дейността на тестисните маркер ензими, за сперматогенезата, като сорбитол дехидрогеназа (SDH) се е увеличил с 31%, и лактат дехидрогеназа (LDH) е намалял с 48%, което показва, че лечението с мед индуцира сперматогенезата. Подобни лечението със захароза не е имал значителен ефект върху някои от ключовите ензими или броя на сперматозоидите.

В заключение, нашите резултати показват, че поглъщането на мед индуцира сперматогенезата при плъхове чрез увеличаване
броя на сперматозоидите, увеличаване на относителното тегло на epididymis, както и повишаване на SDH и намаляване на LDH активност.

 

Honey Boosts Sperm Production

http://apitherapy.blogspot.com/2008/12/honey-boosts-sperm-production.html

Effect of Palestinian Honey on Spermatogenesis in Rats
Journal of Medicinal Food, December 1, 2008, 11(4): 799-802.

Treatment of male albino rats with 5% honey for 20 days had no significant effect on total body weight or on the relative weight of other organs like the testis, seminal vesicles, spleen, kidneys, liver, heart, or brain.

The only significant change was a 17% increase in the relative weight of the epididymis. The relative weight of all the other organs was similar to those in control animals treated for the same period with drinking water.

Treatment of rats for the same period with the same concentration of 5% sucrose produced no significant changes in absolute or relative weight of tested organs compared to control animals.

The same treatment with Palestinian honey increased significantly the epididymal sperm count by 37%. The activity of testicular marker enzymes for spermatogenesis such as sorbitol dehydrogenase (SDH) was increased by 31%, and lactate dehydrogenase (LDH) was reduced by 48%, which indicates that treatment with honey induces spermatogenesis. Similar treatment with sucrose had no significant effect on any of the key enzymes or epididymal sperm count.

In conclusion, our results show that ingestion of honey induces spermatogenesis in rats by increasing epididymal sperm count, increasing selectively the relative weight of the epididymis, and increasing SDH activity and reducing LDH activity.

назад

 напред

ПРОПОЛИСОВ ШАМПОАН
ЦЕНА 4.00 ЛВ

ПЧЕЛНО
МЛЕЧИЦЕ
ЦЕНА ЗА 10 ГР.
10.00 ЛВ.

ПЧЕЛЕН
ПРАШЕЦ 100 g - 5 ЛВ.
500 g - 20 ЛВ,

 ПРОПОЛИСОВ
СПИРТЕН
РАЗТВОР
25 ml 30% - 3,50
ЛВ

НАТУРАЛЕН ПЧЕЛЕН МЕД - БУКЕТ ОТ ДОБРУДЖА
0.800 кг. - 8 ЛВ.

НАТУРАЛЕН ПЧЕЛЕН МЕД - БУКЕТ ОТ ДОБРУДЖА
0.950 кг. - 9 ЛВ.

ЗА ПОРЪЧКИ 032624753
0888456121
0888370219

МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ НАТУРАЛЕН ПЧЕЛЕН МЕД - БУКЕТ ОТ ДОБРУДЖА

ЗА ПЪЛНИЯ СПИСЪК С ПАРТНЬОРСКИТЕ МАГАЗИНИ ПОТЪРСЕТЕ В GOOGLE "МАГАЗИНИ ЗА МЕД" ИЛИ ПОСЕТЕТЕ http://abiconic.dir.bg/bees/magazini.htm 

В ПЛОВДИВ
БУЛ. ИВАН ВАЗОВ 74,
СЕРГИЯ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
НЕ РАБОТИМ С ТОЗИ МАГАЗИН ТЪЙ КАТО ХРИСТО И БАЩА МУ ДЕЛЧО КОСТАДИНОВ ДЯЛКОВ НИ ДЪЛЖАТ 365 ЛВ. ОТ ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА СТОКА ОСТАВЕНА НА КОНСИГНАЦИЯ

В МАГАЗИН "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" НА УЛ. ХАН АСПАРУХ" 73
ПРОДАВА СЕ НАТУРАЛЕН ПЧЕЛЕН МЕД ОТ ДОБРУДЖА

В МАГАЗИНА НА УЛ. "СЛАВЯНСКА" 25 Б
/ЗАД ВОЕННА БОЛНИЦА/

ПРОДАВА СЕ НАТУРАЛЕН ПЧЕЛЕН МЕД ОТ ДОБРУДЖА

В МАГАЗИНА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ НА УЛ. "ХАН АСПАРУХ" 119
ПРОДАВА СЕ НАТУРАЛЕН ПЧЕЛЕН МЕД ОТ ДОБРУДЖА

В МАГАЗИНА ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ НА УЛ. "ПЕТКО Д. ПЕТКОВ" 51
/СРЕЩУ УЧИЛИЩЕ ДУШО ХАДЖИДЕКОВ/

ПРОДАВА СЕ НАТУРАЛЕН ПЧЕЛЕН МЕД ОТ ДОБРУДЖА

В СОФИЯ
В ДЕНОНОЩНИ МАГАЗИНИ "БЕЙЛИ" С АДРЕС:

БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" 59
УЛ. "ВИХРЕН" 37

Не работим с тези магазин, тъй като ни дължат пари.

 


Последна промяна: 19.05.2012 г. 22:21:31

ICQ 256933797, mIRC #bees, 032624753, 0888456121

Форма за контакти